Skip to main content

Full text of "Sancta Maria from Cantus Mariales"

See other formats


Sancta Maria, canticum, modo I, Cantus Mariales 







I - , — 

1 . — ._ — — — . , - m ~ 


•~rt"i 


_* . ..... ■ . t 


• • i i 



ancta Mari-a, Te decus omne Coelitus ornat, Teque supcrna 



-• — a- 



t 



± 



-a — a- 



Grati-a rcplet. Rl. O pi-a Virgo, Mater ct alma, Nostra beni'gne 

t— 



SuscJpe vota. 



1— L» • | _L 



a a 



t- ' • . J . . *Tt 



Ca- — sta columba ad- — ve-nis or- — bi nun-ti-a vi--tae pa-scis in o-re 



HI •— ^ 



-a •- 



pfgnora portans O p-ia... 



1— L» • | _L 



a a 



t- ' • . J . . *Tt 



A stra tenentis ff- — li — a Re-gis magna potensque nam super omnes 



hi — a — u 



-a a- 



Tu bene — dfcta O pi-a... 



1— L» • | _L 



a a 



T- ' ' . I I . . ^ 



Mu — ne — re di-vo so — la fu is ti nescia culpae to — ta re-ful-gens 



hi — a — u 



-a a- 



lumine sancto O pi-a... 



±— !■■ ■ | .-i - 



a a 



t ' ■ , I . . rTt 



Tu pa— ra-di-sus quam tu-a pulchra li-li-a vernant at- que rosarum 



purpura 



Sancta Maria, canticum, modo I, Cantus Mariales 



-• — ■ — u 



-• — •- 



purpura splendet p-ia. 



• • 



4^ 



T- ' ' . I I . . ^ 



Quod re — a mortis ab — stulit E- — va, ecce sa — lu — tis Tu re — pa-ra-trix 



HI •— U 



-• ■- 



germine reddis O pi-a... 



• • 



t^ 



t- ' • . J . . *Tt 



Clau-sa per Evam ja — nu--a cae — li jam patet ad nos, Te me — di-an-te 



hi — ■ — u 



-• — •- 



rursus aperta 



O pi-a... 



±— ' -' ' | _L 



a ■ 



T- ' ' . I I . . ^"^ 



Splen-di — da Stella Per maris un-das ne pe-re-a — mus fulget a-mi — ca 



-• — ■ — u 



-• — •- 



luxtu-a ductrix O pi-a... 



■ ■ 



4=r 



t ' ■ , I . . *Tt 



No — stra datintus Vi- — ta ti- — mo — res currimus ad te nuncet in ho-ra 



hi — ■ — u 



-• — •- 



mortis a- — de-sto O p-ia... 



After: Cantus Mariales, pdf in ww.archive.org. Music: Conductus "Astra teneti" in Ludo 
Danielis. Cod. Bellovac, in Bibl. Paduana. Ed. Danjou, Revue i. IV-v 65